Vanel Advies adviseert en ondersteunt gemeenten, bedrijven en particulieren op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwregelgeving en bestuursrecht. Hierbij onderscheidt Vanel Advies zich door goed te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever- en een hoge kwaliteit dienstverlening te leveren.

Vanel Advies is onder meer gespecialiseerd in:

  • bestemmingsplannen (opstellen en procedurebegeleiding)
  • digitale aspecten van ruimtelijke plannen (DURP)
  • opstellen van ruimtelijke onderbouwingen voor bijvoorbeeld projectbesluiten
  • advisering over planschadeclaims
  • handhavingsprocedures (bestuursdwang en dwangsom)
  • opstellen en behandelen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften
  • vertegenwoordiging bij bezwarencommissies, Rechtbanken en Raad van State
  • overige werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet ruimtelijke ordening,
    Woningwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Afhankelijk van uw wensen kunnen de werkzaamheden op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld door middel van detachering.
Bij bestuursrechtelijke geschillen kan Vanel Advies voor u bemiddelen, meedenken over alternatieven of een schriftelijke reactie opstellen, zoals een inspraakreactie, een zienswijze, een bedenking, een bezwaarschrift of een beroepschrift. Daarnaast kan Vanel Advies u vertegenwoordigen bij bezwarencommissies, rechtbanken en de Raad van State.

 

Copyright 2012 Vanel Advies.